Kokouskutsu / Möteskallelse 19.4.2023

editor

Hallitus on kutsunut koolle varsinaisen kassankokouksen. Mallit valtakirjoista ja esityslista ovat saatavilla OmaVersossa. Ilmoittautumiseen voi käyttää myös yksilöityjä ja päivättyjä vapaamuotoisesti laadittuja valtakirjoja. Muistathan aina ilmoittaa kokousedustajan sähköpostiosoitteen ja tiedon, osallistuuko hän etänä. Henkilökohtainen Teams-kutsu lähetetään kokousedustajille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kokouskutsu

Eläkekassa Verson varsinainen kassankokous pidetään 19.4.2023 klo 12.30 Eläkekassa Verson toimistossa, osoite Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.  Kokoukseen voi osallistua etäyhteyksin.

Kokouksessa käsitellään kassan sääntöjen 23 §:ssä mainitut varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat. Tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi Ernst & Young Oy. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävinä 12.4.2023 alkaen eläkekassan toimistossa Kalevankatu 13 toimiston aukioloaikoina.

Helsingissä 20.3.2023

HALLITUS

Yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava eläkekassan toimistoon tarkastettaviksi viisi päivää ennen kokousta eli 14.4.2023 mennessä. Vakuutetun, joka aikoo henkilökohtaisesti käyttää kokouksessa äänivaltaansa, on ilmoitettava osallistumisestaan osoitteeseen elakeverso@elakeverso.fi edellä olevaan ajankohtaan mennessä.
 

**************************************************

Möteskallelse

Eläkekassa Versos ordinarie kassamöte hålls den 19 april 2023 kl. 12.30 på Eläkekassa Versos kontor, Kalevagatan 13, 00100 Helsingfors. 
Mötesrepresentanterna kan delta i mötet via distansförbindelse.

Vid mötet behandlas de ärenden som nämns i 23 § i kassans stadgar för ordinarie kassamöte. Till revisor föreslås val av Ernst & Young Oy. Bokslutshandlingarna finns till påseende under tjänstetid vid pensionskassans kontor, Kalevagatan 13, från och med den 12 april 2023.

Helsingfors den 20 mars 2023

STYRELSEN

Delägarnas och försäkrades detaljerade och daterade fullmakter bör sändas fem dagar före mötet, dvs. före den 14 april 2023 till pensionskassans byrå för granskning. Försäkrad som personligen har för avsikt att utöva sin rösträtt vid mötet bör meddela om sitt deltagande till byrån elakeverso@elakeverso.fi även fem dagar före mötet.